Regulamin

 1. Właścicielem serwisu jest Firma Handlowo-Usługowa Gracja Sobótka, Wysiedle 20a 73-150 Łobez, NIP: 6741000195
 2. Zamówienia są realizowane drogą wysyłki elektronicznej lub kurierskiej.
 3. Dostęp przyznajemy w ciągu 15 minut od zaksięgowania płatności.
 4. Nasz serwis jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą przesyłaną elektronicznie.
 6. Ceny produktów podane są w polskich nowych złotych.
 7. Do złożenia zamówienia na kurs odbywający się online wystarczy założyć konto w serwisie. Aby otrzymać świadectwo ukończenia lub inne przedmioty należy podać dane adresowe gdy będzie to wymagane.
 8. Po złożeniu zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzająca na podany w zamówieniu adres e-mail.
 9. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 10. Płatność może być dokonywana za pomocą przelewu bankowego.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 12. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 13. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 14. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 15. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 16. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 18. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 19. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Dane osobowe i Polityka prywtatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaką zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza.

 1. Administratorem danych są firmy wymienione w punkcie pierwszym.
 2. Podane dane zostaną wykorzystane w celu:
 • zawarcia i realizacji umów kupna-sprzedaży,
 • wysyłki newslettera,
 • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik rejestrując się na stronie dobresiodla.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a firmami oferującymi swoje produkty na stronie dobresiodla.pl
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, zarządania ich kopii, zmiany, usunięcia, przeniesienia, oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu.
 6. Dane będą przechowywane do momenty zażądania ich usunięcia przez użytkownika, lub końca działalności serwisu.
 7. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 10. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.